Η Διεύθυνση

        Η Διεύθυνση Πληροφορικής και  Βιβλιοθήκης έχει στην ευθύνη της την υποστήριξη και την συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  του ΕΛΜΕΠΑ. Μεριμνά για την οργάνωση και υποστήριξη Πληροφοριακών συστημάτων , την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων  καθώς και την υποστήριξη των χρηστών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Επιπλέον    φροντίζει για την αναβάθμιση  των υπηρεσιών της Ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης , τον εμπλουτισμό  της συλλογής  και των προσβάσεων σε ψηφιακές πηγές σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα καθώς και την εξασφάλιση συνεργασιών με άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.

        Παρακολουθεί την εξέλιξη των ΤΠΕ, επιμελείται την σύνταξη εισηγήσεων και μελετών αξιοποιώντας  βέλτιστες πρακτικές με στόχο την αποδοτικότερη οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών με αντίστοιχες τεχνολογίες .  Επιμελείται τη εκτίμηση του ετήσιου προϋπολογισμού της Διεύθυνσης,   και την τήρηση του μητρώου ψηφιακής υποδομής. Συμμετέχει στην σύνταξη συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών  προτάσεων με στόχο  τον αναβάθμιση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών και του διαθέσιμου εξοπλισμού.

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!